bezsensu

12 tekstów – auto­rem jest bez­sensu.

nie pragnąc nic , zys­ku­jesz wiele.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 czerwca 2011, 15:16

Na szczy­cie świata jest pięknie , ale nie ma miej­sca do upad­ku .. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2011, 16:03

"chcą nasze­go szczęścia , a przez zaz­drość wy­wołują smu­tek! ..." 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 czerwca 2011, 13:38

zwykłe słowa , wy­powie­dziane wprost z ser­ca - to fan­tastyczny pre­zent wy­wołujący łzy ,a za­razem uśmiech na twarzy 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 czerwca 2011, 07:57

trud­no jest być ra­dos­nym , gdy wiesz , że po pow­ro­cie do do­mu zno­wu ogar­nie Cię smutek.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 czerwca 2011, 17:47

naj­gorzej jest zos­tać upo­korzo­nym , i cier­pieć w sa­mot­ności udając ,że wszys­tko jest i będzie dob­rze! .. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 czerwca 2011, 15:31

" aż tak dużo wy­maga­cie , a na­wet do­cenić nie pot­ra­ficie! .. " 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 czerwca 2011, 18:01

" wiem , przeżyłam z Tobą kil­ka wspa­niałych chwil , ale czy dla­tego war­to było cier­pieć wiele dni .. ? " 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 czerwca 2011, 15:45

" uda­wać , że nic się nie stało , a w środ­ku przeżywać praw­dziwą burze smut­ku .. " 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 czerwca 2011, 20:22

" dla mnie to była miłość , dla Ciebie kil­ka stra­conych chwil .. " 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 maja 2011, 17:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bezsensu

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność